Jízda na vypůjčené koloběžce či kole je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.

Nájemce používá koloběžku či kolo (včetně příslušenství), jejíž / jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho nebo dvou dokladů totožnosti a složení patřičné zálohy (viz níže). Jistina bude složena v hotovosti.

K zapůjčené koloběžce a kolu si může nájemce vypůjčit základní příslušenství, jehož aktuální přehled je uveden na webu.

Na koloběžce a kolu je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.

Koloběžku, kolo a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.

Rezervace koloběžek a kol

Doporučujeme předchozí rezervaci koloběžek a kol. Koloběžky a kola si můžete rezervovat telefonicky na čísle +420 777 310 279 nebo e-mailem na adrese s.w.a.h@seznam.cz.

Rezervace propadá, pokud si nájemce rezervovaný předmět nevyzvedne hodinu po uplynutí sjednaného času rezervace.

Půjčovné a vratná záloha (jistina)

Koloběžky a kola se půjčují na základě předložení minimálně 1 průkazu totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 2.000 Kč/koloběžka (kolo) nebo dle dohody.

Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky/kola.

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí koloběžku/kolo bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodu nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce apod. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku/kolo (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky/kolo.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Defekty na koloběžkách a kolech

Případné defekty na koloběžkách/kolech nám prosím hlaste při jejich vrácení.

Za píchnuté duše a jejich výměny neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť a tím poškodí také duši.

V případě ostatních defektů způsobených nešetrným používáním koloběžky (např. probroušení pláště, poškození rámu a vidlice) je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku nebo kolo (a případné příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky/kola (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši hodnoty předmětu uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku/kolo (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví a jízdu si pořádně užít.
V Horní Bečvě dne 1.6.2014

Napsat komentář